Lähtökohta

Sormulan alueen kaavamuutoksen luonnos on asetettu nähtäville lausuntoja varten. Esitetyssä muutoksessa kavennetaan Hyryntien varressa olevan kevyenliikenteen väylän ja teollisuusrakentamiseen osoitettujen tonttien välistä viherkaistaa, ja jopa poistetaan se usean sadan metrin matkalta.
Kannanotto
Kuhmon Vihreät vastustaa entisestäänkin kapean viherkaistan kaventamista Sormulan teollisuustonttien ja Hyryntien varrella olevan kevyenliikenteen väylän välistä. Reitti on Akonkosken ja Sormulan asukkaiden käyttämä pyöräily- ja kävelyreitti keskustaan. Arkisen elinympäristön laatu on tärkeä osa asukkaiden viihtyvyyttä, mikä on ansiokkaasti koetettu ottaa huomioon aiemmassa kaavassa. Katsomme, ettei viherkaistaan tulisi kaavamuutoksella lainkaan puuttua.

Alueella pitäisi päinvastoin lisätä tonttien ja kevyenliikenteen väylän välillä näkösuojaa lisäämällä istutuksia, esimerkiksi kuusiaidan tai asianmukaisesti ja laadukkaasti toteutetun aidan avulla. Näkymä nykyisen kaavan mukaisilta teollisuustonteilta sekä kevyenliikenteen väylälle että jopa autotielle ei täytä nykyisenkään kaavan tarkoitusta eikä vaatimusta siististä, laadukkaasta julkisesta elinympäristöstä.

Yleisemminkin Kuhmon kaupungin toivotaan kiinnittävän huomiota teollisuus- tai rakentamiskäytössä olevien alueiden siisteyteen. Asukkaiden viihtyvyyden ja turvallisuudenkin sekä julkisen kaupunkikuvan kannalta on tärkeätä, että alueiden ympärillä on näkösuojia, viherkaistoja ja kasvillisuutta.

Kuhmon Vihreät suhtautuu erittäin positiivisesti niin teolliseen kuin muuhunkin yritystoimintaan ja lisämaan tarpeeseen, mutta katsoo, että yritysten tilatarpeita on voitava ottaa huomioon myös niin, että samalla säilytetään kadunvarret ja kulkuväylille avautuvat näkymät siisteinä.