Kuhmon kaupunki on määritellyt keskeiseksi vetovoimatekijäkseen luonnon ja kulttuurin.

Kulttuuri on asemoitu uudessa organisaatiomallissa elinkeinojen kehittämisen rinnalle osaksi vetovoimaisuuden palvelualuetta.

Tässä uudessa organisaation tilanteessa on Kuhmolle laadittava kulttuuriohjelma, joka vastaa kulttuurin asemaa osana kaupungin vetovoimatekijöitä ja elinkeinojen kehittämistä.

Kulttuuriohjelmassa toimialaa on tarkasteltava laaja-alaisesti, systemaattisesti ja pitkäjänteisesti. Ohjelma tulee laatia yhteistyössä kulttuurialan toimijoiden kanssa ja kuntalaisia kuullen.

KUHMO KULTTUURIKAUPUNKINA

Kuhmo on kulttuurikaupunki, jonka tekee ainutlaatuiseksi ns. Kuhmon henki. Se rakentuu kuhmolaiselle perinteelle sekä vuosikymmenten pitkäjänteiselle kulttuuritoiminnalle, Kamarimusiikkifestivaalin ympärille rakentuneelle kulttuuritoimijoiden verkostolle.

Kuhmon kulttuuriverkostoon kuuluu useita merkittäviä kulttuuriyhteisöjä, ammattimaisia taiteilijoita ja kulttuurinharjoittajia, vakiintuneita tapahtumia sekä suuri joukko aktiivisesti kulttuuria ja eri taiteenaloja harrastavia, eri-ikäisiä kuhmolaisia. Kulttuurista puhuttaessa ei pidä unohtaa myöskään sitä väestöä, joka hankkii osan henkisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnistaan harrastamalla kulttuuria eri muodoissaan sekä osallistumalla kulttuuritilaisuuksiin ja tapahtumiin.

Kulttuuritoimintaan tavalla tai toisella osallistuminen on jokaisen kuntalaisen oikeus.

Kuhmon kaupunki ylläpitää ja tukee huomattavalla tavalla kulttuuritoimintaa ja taide-elämää. Kuhmo käyttää kulttuuriin 182€ asukasta kohti, mikä upeasti ylittää kuntien keskiarvon ja on ainutlaatuinen asia pienten maaseutukuntien joukossa.

Kuhmo-talon ja kirjaston rakentaminen ja ylläpitäminen muodostaa kuhmolaisen kulttuurielämän kivijalan. Kaupunki vastaa museotoiminnasta sekä avustaa elokuvateatteria ja vapaata kulttuurin harrastamista. Musiikkiopisto, kansalaisopistotoiminta sekä koulujen kulttuurikasvatus ja taide-opetus sekä varhaiskasvatus tuovat kulttuurin ja taiteen kaikkien kuhmolaisten lasten elämään.

KULTTUURIOHJELMAN TAVOITTEET

Kulttuuriohjelman tavoitteena tulee olla, että kulttuurin asema näkyy ja vahvistuu entisestään Kuhmossa, mikä on kaikkien kuhmolaisten etu.

Kulttuuri on nähtävä laajasti hyvinvoinnin ja kehityksen edellytyksenä. Ilman luovuuden ylläpitoa, mahdollistamista ja edistämistä kaupunkiyhteisö näivettyy ja kuihtuu entisiin kaavoihinsa. Erityisesti ongelmien ratkaisu ja uusien toimintatapojen kehittäminen edellyttää luovuutta ja ennakkoluulottomuutta, jota kulttuuritoiminnan avulla pidetään yllä.

Jotta kulttuurin asemointi keskeiseksi vetovoimatekijäksi toisi tavoitellut hyödyt ja vahvistaisi olemassa olevia kulttuurin muotoja, tarvitaan KULTTUURIOHJELMA, joka
– luo kaupunkikulttuuria tukevan toimintaympäristön
– turvaa monimuotoisen kulttuuritoimijoiden kentän
– lisää kulttuurin tuottamaa hyvinvointia ja henkistä vireyttä
– tekee Kuhmosta entistä vetovoimaisemman tapahtumakaupungin
– vaalii, kehittää ja tekee tunnetuksi vahvaa, omaleimaista kulttuuriperintöä

– määrittelee Kuhmon kaupungin harjoittaman kulttuuritoiminnan sisällön

Kulttuuriohjelmassa tulee huomioida

– nykyiset tapahtumat – uudet tapahtumat
– nykyiset asiakasryhmät – uudet asiakasryhmät
– eri taiteenalojen tilanne – uudet taideilmiöt
– harrastajien toimintaedellytykset
– kulttuuriyrittäjyys ja ammattilaisten toimintaedellytykset eli kulttuuri elinkeinona
– kulttuuritoiminnan mahdollisuudet työllistämisessä ja asukkaiden aktivoinnissa
– kulttuuritoiminnan ja –tarjonnan alueellinen saavutettavuus
– kulttuurinen tasa-arvo
– kulttuurikasvatus ja taideopetus
– kulttuurin terveysulottuvuudet
– kulttuuri- ja luontomatkailu

Koska kulttuuri on tunnustettu uuden organisaatiorakenteen myötä keskeiseksi vetovoimatekijäksi, kulttuurinen näkökulma on ulotettava laaja-alaisesti kaupungin kaikkiin toimintoihin ja kehitystyöhön.

Kuhmon Vihreiden valtuustoryhmän puolesta esitän, että kulttuuriohjelman valmistelu ja hankerahoitusmahdollisuuksien selvittäminen annetaan kehitysjohtajan tehtäväksi osana vetovoimaisuuden palvelualueen kehitystyötä.

Marja-Stiina Suihko

 

Kansanedustajat Krista Mikkonen ja Emma Kari tutustuvat Kuhmo-talossa marraskuussa 2016 Kuhmon kulttuuritoimintaan